- 0,30 mdl
Perie gene
Nylon eyelash brush

1,50 mdl

1,20 mdl
- 15 mdl
Perii gene (50 buc)
Nylon eyelash brushes (50 pcs)

75 mdl

60 mdl